Thiel Maschinen GmbH & Co. KG

Prohlášení o ochraně dat

1. Tato informace o ochraně dat upravuje nakládání s daty prostřednictvím:

Zodpovědné osoby:
Thiel Maschinen GmbH & Co. KG
Zastoupená společností Thiel Beteiligungs GmbH jejiž jednatelkou je paní  Marco Giacomin, Zollhausstrasse 35, 58640 Iserlohn

Telefon: +49 2371 5449
Fax: +49 2371 52689
E-mail: info@thiel-maschinen.de

2. Zjišťování a ukládání osobních údajů a účel a způsob jakým je s nimi nakládáno.

a)

Pokud si vyvoláte naše webové stránky www.thiel-maschinen.de odesílají se automaticky prostřednictvím Browseru informace na server příslušného providera, ale ne na nás. Tyto informace se dočasně v tzv. Logfile uloží.

Aniž byste se o to přičinili, sbírají se a dočasně uloží následující informace:

 • IP-adresa požadovaného serveru
 • Datum a čas připojení
 • Jméno a URL otevřeného souboru
 • Webová stránka, ze které k připojení došlo
 • Použitý browser, případně provozní systém Vašeho počítače stejně tak jako jméno Vašeho Acces-Provideru.

Uvedená data se používají k za následujícím účelem:

 • Zajištění bezproblémového spojení a přístupu na webovou stránku
 • Zajištění komfortního využívání naší webové stránky
 • Vyhodnocení spolehlivosti s bezpečnosti systému

Právní základ tohoto zpracování dat se opírá o čl. 6, odst. 1, lit. 1, DSGVO. Oprávněný zájem providera vyplývá z výše uvedených důvodů pro zpracování dat.

V žádném případě nejsou takto získaná data použita za účelem kontaktování Vaší osoby.

Nedochází ani ke spojování těchto dat s již uchovanými daty nebo dalšími osobními údaji.

b)

Naše webová stránka by měla zákazníkům a zainteresovaným osobám umožnit  získat informace o naší společnosti.

Naše společnost Thiel Maschinen GmbH považuje ochranu osobních dat za důležitou a proto se nesnažíme na našich webových stránkách zjišťovat nějaká osobní data a data spojená s otázkou za jakým účelem jste se na naší webovou stránku připojili.   Stejně tak nejsou implementovány Google maps, nepoužíváme Analyse tools jako např. Google Analytics. Nepoužíváme také Social Media Plughs.

V případě, že nás chcete kontaktovat přes tuto webovou stránku, můžete použít   za tímto účelem vytvořený links na straně: kontaktní osoby a dané kontaktní osobě můžete poslat e-mail.

3. Předávání dat

Předávání Vašich osobních údajů na třetí osobu pro jiné účely než následně vyjmenované, je nepřípustné.

Vaše osobní údaje jsou předány třetí osobě jen:

 • V případě předání osobních dat dle čl. 6, odst. 1, ustanovení 1 DSGVO souvisí s uplatněním práv, prováděním a ochranou právních požadavků a neexistuje žádný důvod k domněnce, že předání dat bude ohrožovat a tím s ním nebudete souhlasit.
 • V případě, že pro předání osobních údajů dle čl. 6, odst. 1, ustanovení 1 DSGVO existují právní důvody
 • V případě, že je to právně přípustné a dle čl. 6, odst. 1, ustanovení 1 DSGVO nezbytné pro vyřízení smluvních vztahů.

4. Cookies

Cookies jsou na našem Webu použity jen za účelem řízení 4 jazykových mutacích. Zde se jedná o malé soubory, které Váš Browser automaticky vytváří a které se na Vašem zařízení ukládají jen do doby, než náš web opět opustíte.

Cookies nezpůsobí na Vašem zařízení žádnou škodu, neobsahují ani viry, trojské koně nebo jiné škodlivé softwary.

Nepoužíváme Session-Cookies, abychom poznali, že jste právě navštívili jednotlivé stránky našeho webu.

Většina Browserů akceptuje automaticky cookies, máte však možnost Váš browser nastavit tak, aby se nemohly na Vašem počítači ukládat cookies nebo aby se objevilo varování, než k uložení cookies dojde.

Úplná deaktivace cookies však může vést k tomu, že zvolený jazyk budete muset opětovně nastavovat.

5. Dotčená práva

Máte právo:

 • Požadovat podle čl.15 DSGVO informaci o osobních údajích, která jsou u nás o Vás zpracovávána. Můžete po nás požadovat informace za jakým účelem jsou osobní data zpracovávána. O jaké kategorie osobních data dat příjemců se jedná a na základě kterých byla nebo budou Vaše data zveřejněna, informaci o plánované době uchování dat a o právu na korekci či vymazání. Můžete požadovat omezení zpracování či data rozporovat, můžete podat stížnost na původ Vašich dat, pokud nebyla námi pořízena, stejně tak jako můžete požadovat relevantní informace v souvislosti s jednotlivostmi automatického hledání řešení včetně profilování.
 • Podle čl. 16 DSGVO můžete neodkladně požadovat opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů
 • Podle č. 17 DSGVO můžete požadovat smazání Vašich osobních dat u nás uložených, pakliže tímto není dotčeno právo na svobodný projev a informace k plnění zákonem stanovených povinností, v důsledku všeobecného zájmu nebo v souvislosti s uplatněním práv, prováděním a ochranou právních nároků.
 • Podle čl. 18 DSGVO můžete požadovat omezení zpracování Vašich osobních dat, pokud se ohradíte vůči správnosti těchto dat, v takovém případě je zpracování dat neoprávněné, Vy ale odmítnete vymazání těchto dat a my už tato data nepotřebujeme, ale vy je v souvislosti s uplatněním práv, prováděním a ochranou právních nároků potřebujete, máte právo dle čl .21 DSGVO podat protest proti tomuto konání.
 • Podle č. 20 DSGVO požadovat předání Vašich osobních dat, která jste pro nás připravili, na zodpovědnou osobu v strukturovaném, strojově obvyklém a strojově čitelném formátu.
 • Podle článku 7, odst.3 DSGVO máte právo již nám udělené povolení kdykoliv odvolat. Což znamená, že se zpracování dat s tímto povolení spojené nemůže v budoucnosti opakovat.
 • Podle čl. 77 DSGVO si můžete stěžovat u kontrolního orgánu. Z pravidla si pro Vaši stížnost můžete vybrat kontrolní orgán v blízkosti Vašeho místa pobytu nebo sídla firmy, můžete si zvolit i nám příslušný kontrolní orgán.

6. Právo na protest

Pakliže budou Vaše osobní data zpracována na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 lit.f DSGVO, máte právo podle čl. 21 DSGVO proti tomu protestovat, pokud k tomu máte oprávněné důvody, které se odvíjí od Vaší situace nebo pokud se protest týká přímé reklamy. V posledním případě máte všeobecné právo na protest, který jsme bez udání zvláštní situace povinni akceptovat a realizovat.

V případě že chcete Vaše právo na odvolání a protest použít, stačí poslat e-mail na adresu info@thiel-maschinen.de

7. Aktualizace a provádění změn

Toto prohlášení z května 2018 o ochraně osobních dat je aktuálně platné.

V důsledku dalšího vývoje našich webových stránek a nabídek nebo kvůli změně právních či úředních předpisů může být nezbytné toto prohlášení o ochraně osobních změnit.

Aktuální verzi prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na webové stránce www.thiel-maschinen.de, kde si ji můžete stáhnout nebo vytisknout.